100% kwaliteit
Duurzame producten
Ervaren dakdekkers

Algemene voorwaarden

Versie januari 2024

Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden van Daktechniek Winterswijk B.V.,

 

ARTIKEL 1:ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts-)betrekking tussen Daktechniek Winterswijk B.V. (hierna: “Daktechniek Winterswijk ”) en Opdrachtgever. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Daktechniek Winterswijk  een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder “Overeenkomst” wordt tevens begrepen iedere (rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Het begrip “Werk” behelst alle werkzaamheden, diensten

en alle daarbij behorende materialen – waaronder begrepen onderdelen en toebehoren

– die het onderwerp zijn van de Overeenkomst. Onder “Uitvoeren” wordt verstaan (af-)levering en uitvoering van de Overeenkomst dan wel enig deel daarvan.

1.3 Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Bij strijd tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 De offerten van Daktechniek Winterswijk  zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Daktechniek Winterswijk  heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende 5 werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.

2.2 Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van Daktechniek Winterswijk .

2.3 De (opdracht)bevestiging van Daktechniek Winterswijk  wordt geacht de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van Opdrachtgever om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van het Werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien Daktechniek Winterswijk  geen opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.

2.4 Daktechniek Winterswijk  heeft het recht om, indien geen Overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5 Indien Daktechniek Winterswijk  contracteert met een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap in oprichting blijft degene die met Daktechniek Winterswijk  handelde ook na de oprichting van en de bekrachtiging door de vennootschap, naast de vennootschap partij bij de Overeenkomst en voor het geheel aansprakelijk voor de aangegane verbintenis.

2.6 Daktechniek Winterswijk  heeft in geen geval de verplichting om de Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.

2.7 Indien Daktechniek Winterswijk  aan de Opdrachtgever een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen.

 

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING

3.1 De prijzen van Daktechniek Winterswijk  zijn exclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn – behoudens indien anders uit haar offerte of opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:

a) Daktechniek Winterswijk  op het dak mag stoken en/of branden;

b) het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van de Opdrachtgever zal worden verzorgd;

c) Daktechniek Winterswijk  onbelemmerd met het Werk kan aanvangen en doorgaan;

d) door Opdrachtgever de overige verplichtingen uit de Overeenkomst tijdig en onverkort worden nageleefd.

3.2 Indien Daktechniek Winterswijk  niet onbelemmerd met de uitvoering van het Werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd ontstaat, zal Daktechniek Winterswijk  deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.

3.3 Indien Daktechniek Winterswijk  na het sluiten van de Overeenkomst materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed te hebben, en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan wel indien andere kosten, waaronder de ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de Overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan Daktechniek Winterswijk  het verschil aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtgever is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare schade aan zijn eigendommen en /of die van derden te voorkomen. Onder meer

gaat het daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen ter

voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Nimmer is Daktechniek Winterswijk  aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte

of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.

4.2 In voorkomend geval zal Daktechniek Winterswijk  de Opdrachtgever met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.

4.3 Daktechniek Winterswijk  kan in voorkomend geval naast de Opdrachtgever ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor Daktechniek Winterswijk  wordt aangesproken, zal de Opdrachtgever Daktechniek Winterswijk , tenzij er aan de zijde van Daktechniek Winterswijk  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade aanspraken van derden, vrijwaren.

4.4 De Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van het Werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal Daktechniek Winterswijk  vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door Daktechniek Winterswijk  te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in gebreke blijft.

4.5 De Opdrachtgever is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen dat voor zijn rekening en risico ter plaatse van het Werk voldoende werk-, opslagen schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.

4.6 De Opdrachtgever is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken te verzekeren, of te laten verzekeren, tegen schade die veroorzaakt

kan worden door de uitvoering van het Werk bij een in Nederland toegelaten opstal- en

brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

 

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN

5.1 Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen – bij benadering

en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval

Daktechniek Winterswijk  niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

5.2 Daktechniek Winterswijk  heeft het recht om af te leveren zaken in delen af te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van het in de vorige alinea gestelde, verlengde termijn.

5.3 De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms, gepubliceerd door Internationale Kamer van Koophandel.

5.4 Indien Daktechniek Winterswijk  aan de Opdrachtgever in het kader van een koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een Werk op het Werk wil aanleveren, is de Opdrachtgever verplicht om

daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de Opdrachtgever dit niet doet dan houdt

Daktechniek Winterswijk  de betreffende zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever onder zich, zonder dat zij verplicht is om die zaken te verzekeren.

 

ARTIKEL 6: UITVOERINGSTERMIJN

6.1 De door Daktechniek Winterswijk  opgegeven uitvoeringstermijn is niet fataal en wordt bij benadering vastgesteld. Indien een uitvoeringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke uitvoeringstermijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. Iedere uitvoeringstermijn is gebaseerd op werkbare werkdagen, binnen de normale werktijden.

6.2 Bij de vaststelling van de uitvoeringstermijn gaat Daktechniek Winterswijk  ervan uit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die Daktechniek Winterswijk  op het moment van vaststelling bekend zijn. De uitvoeringstermijn gaat pas in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Daktechniek Winterswijk , de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

6.3 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, geldt dat:

a) indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke Daktechniek Winterswijk  bekend waren toen zij de uitvoeringstermijn vaststelde, Daktechniek Winterswijk  de uitvoeringstermijn kan verlengen met de tijd nodig om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de Uitvoering niet in de planning van Daktechniek Winterswijk  kunnen worden ingepast, zal de uitvoering plaatsvinden zodra de planning van Daktechniek Winterswijk  dit toelaat.

b) indien sprake is van meerwerk, de uitvoeringstermijn wordt verlengd met de tijd nodig

om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Daktechniek Winterswijk  kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

c) indien sprake is van opschorting van verplichtingen door Daktechniek Winterswijk , de uitvoeringstermijn wordt verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Daktechniek Winterswijk  kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

6.4 Daktechniek Winterswijk  zal de uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Het enkele verstrijken van de uitvoeringstermijn levert geen verzuim op en geeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, zoals boetes en kortingsbedragen, noch het recht tot het door anderen dan Daktechniek Winterswijk  doen uitvoeren van de Overeenkomst.

6.5 Daktechniek Winterswijk  heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.

6.6 Indien Opdrachtgever het Werk niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Daktechniek Winterswijk  in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. Daktechniek Winterswijk  is alsdan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de in het kader van het Werk te leveren materialen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen, premies en dergelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.7 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in lid 6 en Opdrachtgever nadien, ondanks een hem door Daktechniek Winterswijk  gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept, zal Daktechniek Winterswijk  van al haar verplichtingen zijn bevrijd.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING

7.1 Daktechniek Winterswijk  heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever er op zijn kosten zorg voor dat:

a) bij aanvang van de Uitvoering alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende het Werk worden gehandhaafd;

b) er op de bouwplaats sprake is van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de werklieden en aan de eisen is voldaan, die door of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of enige andere nationale, dan wel internationale regeling (bijvoorbeeld communautaire richtlijnen), aan een werkgever en/of een bouwplaats worden gesteld;

c) alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn voor Uitvoering van de Overeenkomst tijdig verkregen zijn;

d) de werklieden in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;

e) de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

f) de toegangswegen tot de bouwplaats of de plaats waar het materiaal dient te worden afgeleverd, geschikt zijn voor transport door middel van voertuigen van Daktechniek Winterswijk  of door of namens Daktechniek Winterswijk  ingeschakelde derden;

g) de bouwplaats geschikt is voor montage;

h) indien redelijkerwijs voor de Uitvoering wenselijk, rondom het gebouw of object een, voor het gebruik van bijvoorbeeld mobiele hoogwerkers geschikte, berijdbare verharding aanwezig is en, bovendien een grondstrook met een minimumbreedte van 5 meter is geëgaliseerd en vrij ter beschikking van Daktechniek Winterswijk  staat;

i) de te verwerken materialen op of nabij de bouwplaats, of in de directe nabijheid van de op dat moment uitgevoerde werkzaamheden, aan Daktechniek Winterswijk  ter beschikking staan of kunnen worden opgeslagen in een naar het oordeel van Daktechniek Winterswijk  deugdelijke opslagplaats, waarbij minimaal moet worden voorkomen dat tussen de materialen condens optreedt;

j) er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor gas, water en elektriciteit, waarvan het gebruik voor Daktechniek Winterswijk  gratis is en de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen;

k) containers ter beschikking worden gesteld aan Daktechniek Winterswijk  voor het gescheiden deponeren van afvalmateriaal en chemisch afval;

l) op voldoende plaatsen in de onroerende zaak waaraan het Werk wordt verricht zuiveren en duidelijk zichtbare stramien- en peilmaten zijn aangebracht;

m) er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van Daktechniek Winterswijk  en alle andere eventueel door Daktechniek Winterswijk  voor Uitvoering van de Overeenkomst te Werk gestelde personen, e.e.a. naar genoegen van Daktechniek Winterswijk  en in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet;

n) de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen worden getroffen zodat Daktechniek Winterswijk  in staat zal zijn op de onroerende zaak waaraan het Werk wordt verricht te stoken, indien en voor zover dit voor de Uitvoering van de Overeenkomst dienstig is;

o) de bouwplaats c.q. de onroerende zaak waaraan het Werk wordt verricht, genoegzaam is beveiligd tegen braak, diefstal en insluiping.Versie januari 2024

7.3 Daarnaast dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat, indien metalen gevel- en/of dak-elementen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, tevens is voldaan aan de eisen uit het Dumebo DWS Veiligheidshandboek.

7.4 Wanneer Daktechniek Winterswijk  ondanks de in lid 2 en lid 3 genoemde voorzorgsmaatregelen toch wordt aangesproken op een overtreding van de regels, dan is Opdrachtgever verplicht om Daktechniek Winterswijk  te vrijwaren tegen de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.

7.5 Daktechniek Winterswijk  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal Daktechniek Winterswijk  vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde zaken.

7.6 Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer, die resulteren in onwerkbare werkdagen, wordt de uitvoeringstermijn van Daktechniek Winterswijk  verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd. Onder “onwerkbare omstandigheden” worden onder andere verstaan alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals ten gevolge van neerslag, wind en temperatuur), die er de oorzaak van

zijn dat er een onveilige werksituatie ontstaat en/of materialen niet goed kunnen worden verwerkt. Indien metalen gevel- en/of dak-elementen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst is daarnaast sprake van “onwerkbare omstandigheden”, indien er een werksituatie ontstaat, die niet voldoet aan het Dumebo DWS Veiligheidshandboek dan wel een werksituatie waardoor het Werk niet kan worden gerealiseerd conform de Dumebo DWS Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. Onder “onwerkbare werkdagen” worden verstaan, werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de macht van Daktechniek Winterswijk  gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk tenminste 2 uren, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kan worden gewerkt.

7.7 Opdrachtgever mag de opgeslagen materialen, die niet onmiddellijk na aflevering op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden, controleren op conformiteit met de gemaakte

afspraken. Eventuele verschillen zullen direct en schriftelijk aan Daktechniek Winterswijk  worden gemeld, op straffe van verval van elk recht dat door Opdrachtgever wegens non-conformiteit van de geleverde materialen kan worden ingeroepen. Als Opdrachtgever nalaat de materialen te controleren, dan is de administratie van Daktechniek Winterswijk  doorslaggevend.

7.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbanding of beschadigen, aan zaken van Daktechniek Winterswijk , van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en overige voor de Uitvoering bestede materialen, die zich bevinden op de plaats van Uitvoering van de Overeenkomst of op een andere overeengekomen plaats.

7.9 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de Uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, zal de Overeenkomst eerst (verder) worden uitgevoerd, zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Daktechniek Winterswijk  dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Daktechniek Winterswijk  uit de vertraging voortvloeiende schade.

7.10 Alle kosten, waaronder die ter zake het benodigde materieel, die ontstaan doordat de Uitvoering van het Werk wordt onderbroken, zonder dat sprake is van een toerekenbare

tekortkoming van Daktechniek Winterswijk , zijn voor rekening van Opdrachtgever. Meeruren en wachturen van de door Daktechniek Winterswijk  gebruikte werklieden zullen worden verrekend volgens de door Daktechniek Winterswijk  vastgestelde uurlonen en opslagen.

7.11 Uren als gevolg van het uitvallen van de stroomvoorziening, zonder dat dit een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Daktechniek Winterswijk , zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8: OPNAME EN OPLEVERING NA UITVOERING

8.1 Daktechniek Winterswijk  zal het gereedkomen van het Werk of een gedeelte daarvan mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever melden, waarna Opdrachtgever gehouden is om binnen 3 werkdagen na deze melding over te gaan tot het uitvoeren van een opname.

8.2 Onder opname als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: het door Opdrachtgever visueel inspecteren van het gehele Werk of een gedeelte daarvan.

8.3 Laat Opdrachtgever deze opname na, of wordt deze niet uitgevoerd binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op herstel van in een later stadium geconstateerde gebreken, die bij deze visuele inspectie hadden kunnen worden ontdekt.

8.4 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a) Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;

b) het Werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het Werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c) Daktechniek Winterswijk  schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Werk al dan niet is goedgekeurd;

d) Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan.

8.5 Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Daktechniek Winterswijk .

8.6 Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed dan zal hij Daktechniek Winterswijk  in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het Werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart Daktechniek Winterswijk  tegen aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het Werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Werk.

 

ARTIKEL 9: KEURING EN KLACHTEN IN VERBAND MET LEVERING

9.1 De Opdrachtgever is verplicht om de door Daktechniek Winterswijk  verrichte prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te keuren, voor zover deze keuring binnen het tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de Opdrachtgever binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Daktechniek Winterswijk  temelden.

9.2 Daarnaast dient de Opdrachtgever de door Daktechniek Winterswijk  verrichte prestatie binnen 15 werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek heeft geopenbaard, binnen die termijn schriftelijk en gespecifieerd bij Daktechniek Winterswijk  te klagen.

9.3 Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijs, en ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen 5 werkdagen – doch in ieder geval binnen de

termijn van één jaar als omschreven in lid 1 van artikel 10 – nadat de Opdrachtgever een

gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Daktechniek Winterswijk  schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt ook indien aan de prestatie een eigenschap

ontbreekt die deze volgens een door Daktechniek Winterswijk  geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Daktechniek Winterswijk  kende of behoorde te kennen doch nietaan de Opdrachtgever heeft meegedeeld.

9.4 Daktechniek Winterswijk  heeft het recht om van de Opdrachtgever te verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde zaken aan Daktechniek Winterswijk  toezendt, onverminderd het recht van Daktechniek Winterswijk  om op ieder moment van de Opdrachtgever te verlangen medewerking te verlenen aan een door Daktechniek Winterswijk  gewenst onderzoek.

9.5 Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Daktechniek Winterswijk niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar aansprakelijkheid. Indien Daktechniek Winterswijk dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Daktechniek Winterswijk  in het kader daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Daktechniek Winterswijk  het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 10: BETALING EN KOSTEN

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Daktechniek Winterswijk  aan haar Opdrachtgever een gespecificeerde opgave

toezendt van hetgeen hij aan Daktechniek Winterswijk  verschuldigd is en van hetgeen Daktechniek Winterswijk  aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke handelsrente. Deze rente is de Opdrachtgever ook verschuldigd indien hij aan Daktechniek Winterswijk een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

10.2 De door de Opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Daktechniek Winterswijk  niet het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

10.3 De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Daktechniek Winterswijk  ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat betreft de gerechtelijke kosten, de buiten

Overeenkomst door de rechter te liquideren kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

A. Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Daktechniek Winterswijk  behoudt de eigendom van de op grond van enige Overeenkomst aan de Opdrachtgever uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de Opdrachtnemer:

a) de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en

b) alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Daktechniek Winterswijk  ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende Overeenkomsten

en

c) de vorderingen heeft voldaan die Daktechniek Winterswijk  op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

De Opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele

wijze laten strekken tot zekerheid voor andere vorderingen dan die van Daktechniek Winterswijk. Indien een derde de zaak voor de Opdrachtgever onder zich heeft, dan is de Opdrachtgever,

indien hij jegens Daktechniek Winterswijk  tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Daktechniek Winterswijk  mede te delen en mag Daktechniek Winterswijk  aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

B. Pandrecht

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Daktechniek Winterswijk  op roerende – niet register-zaken die Daktechniek Winterswijk  van Opdrachtgever onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Daktechniek Winterswijk  op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Daktechniek Winterswijk  de betreffende zaak onder zich krijgt.

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien de Opdrachtgever de in artikel 11 neergelegde voorschriften in acht heeft genomen kan Daktechniek Winterswijk  met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten van de prestatie wegens een

toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.

12.2 Indien Daktechniek Winterswijk  erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever daarop een beroep heeft gedaan, aan de Opdrachtgever mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Daktechniek Winterswijk  na deze mededeling binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de Overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen en is het gevolg daarvan dat de Opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de Opdrachtgever

voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de Overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen. Daktechniek Winterswijk  heeft het recht om – indien de Opdrachtgever daaraan redelijkerwijs kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de Opdrachtgever te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten aanzien waarvan bij Daktechniek Winterswijk  werd geklaagd, retourneert.

12.3 Daktechniek Winterswijk  beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de met de Opdrachtgever voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De Opdrachtgever vrijwaart Daktechniek Winterswijk  tegen alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken ter zake enige regeling wegens productenaansprakelijkheid – voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven mochten gaan.

12.4 Daktechniek Winterswijk  is niet aansprakelijk indien en voor zover de Opdrachtgever de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet volledig nakomt.

12.5 Daktechniek Winterswijk  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen,

tenzij:

a) Daktechniek Winterswijk  zich op de plaats van het gebruik van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en

b) Daktechniek Winterswijk  van de Opdrachtgever alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en

c) Daktechniek Winterswijk  een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegevenen;

d) de Opdrachtgever aantoont dat hij het advies van Daktechniek Winterswijk  volledig in acht heeft genomen. Versie januari 2024

12.6 Indien Daktechniek Winterswijk  aldus aansprakelijkheid wordt voor uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel omschreven plafond.

 

 

ARTIKEL 13: GARANTIE

13.1 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en de garantieclaim door Daktechniek Winterswijk  wordt geaccepteerd omdat naar het redelijk oordeel van Daktechniek Winterswijk  het Werk niet aan de Overeenkomst beantwoordt, zal Daktechniek Winterswijk  handelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Door voldoening aan de bepalingen van dit artikel zal Daktechniek Winterswijk  ter zake haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

13.2 Garantie wordt uitsluitend verleend, voor zover in de opdrachtbevestiging van Daktechniek Winterswijk  schriftelijk vastgelegd. Mechanische beschadigingen zijn te allen tijde van garantie

uitgesloten. Garantie op door derden toegeleverde producten kan nooit verder strekken dan de garantie die aan Daktechniek Winterswijk  wordt verleend door de fabrikant c.q. leverancier van die producten. Geeft de fabrikant c.q. leverancier geen garantie, dan geeft Daktechniek Winterswijk  evenmin garantie.

13.3 De garantieperiode vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het Werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het Werk of onderdelen daarvan, dan wel met de oplevering van het Werk of onderdelen daarvan. Gebreken die onder de garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door Daktechniek Winterswijk  worden verholpen. Opdrachtgever dient Daktechniek Winterswijk  om niet in staat te stellen de onder de garantie vallende werkzaamheden uit te voeren.

13.4 De garantieverplichtingen van Daktechniek Winterswijk  worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.

13.5 Daktechniek Winterswijk  sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van en geeft in afwijking van het bepaalde in dit artikel, geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd Werk noch op (herstel)werk aan door Daktechniek Winterswijk  uitgevoerd Werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en). Herstel betekent niet dat de geldende garantieperiode wordt verlengd.

 

ARTIKEL 14: MEER-/MINDERWERK

14.1 Wijzigingen in de Overeenkomst resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a) er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b) de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid

c) de gemeten toleranties niet overeenkomen met:

• de toleranties die in de Dumebo DWS Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken zijn opgenomen, indien sprake is van metalen gevel- en/of dak-elementen;

• de toleranties die zijn opgegeven door de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven leverancier;

• de daarover tussen Daktechniek Winterswijk  en Opdrachtgever gemaakte afspraken.

14.2 Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

14.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Daktechniek Winterswijk  en Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op degene die de aanspraak maakt.

14.4 Indien de voor het meerwerk benodigde veiligheids- en overige voorzieningen c.q. maatregelen ontbreken, zal Daktechniek Winterswijk  Opdrachtgever verzoeken deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan Daktechniek Winterswijk  gerechtigd is de voorzieningen c.q. maatregelen te treffen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

14.5 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

14.6 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, zal Daktechniek Winterswijk  bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Daktechniek Winterswijk .

 

ARTIKEL 15: ONTBINDING – BEËINDIGING

15.1 In geval van niet-, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag, niet-, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een

Overeenkomst voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) WSNP of faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Opdrachtgever heeft Daktechniek Winterswijk  het recht om zonder ingebrekestelling en zonder

rechterlijke tussenkomst de Uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de

Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Daktechniek Winterswijk  op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

15.2 Indien Daktechniek Winterswijk  conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Daktechniek Winterswijk  de eventueel verlangde zekerheid te verlengen.

15.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Daktechniek Winterswijk  en Daktechniek Winterswijk  hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd, terwijl Opdrachtgever gehouden is de prijs te voldoen voor het gedeelte van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd. Daktechniek Winterswijk  heeft in dat geval tevens recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, met een minimum van 10% van de door Opdrachtgever met Daktechniek Winterswijk  overeengekomen prijs.

 

 

 

ARTIKEL 16: OVERMACHT

16.1 Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Daktechniek Winterswijk , wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken,

stagnatie in het verkeerd, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, één en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet of niet geheel van Daktechniek Winterswijk  kan worden verlangd. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan twee weken heeft ieder van de partijen het recht om de Overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de Overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle

geschillen die met Daktechniek Winterswijk  ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter ter beslechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij Daktechniek Winterswijk  verkiest de vordering aan de gewone rechter voor te leggen. In dat geval is de Rechtbank te Rotterdam ter zake bevoegd, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven.

 

ARTIKEL 18: CONVERSIE

18.1 Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan

worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.